นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจำปี 2565

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก World Ranger Day ประจำปี 2565 พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้วม คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นวันรำลึกเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้วม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงาม ความดี ตระหนักถึงความสำคัญของการทำหน้าที่ผู้พิทัษ์ป่า เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

Leave a Comment

Skip to content