นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมหารือความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับ ระหว่าง ทส. กับ กทม.

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมหารือความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ผู้บริหาร ทส. และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. เข้าร่วมประชุมกับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือในประเด็นสำคัญๆ ดังนี้

  1. การดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และ Carbon Credit ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
  2. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่วมกับกรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  3. การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  4. การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ

1 thought on “นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมหารือความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับ ระหว่าง ทส. กับ กทม.”

  1. ช่วยแก้ปัญหากลิ่นควันไฟจากการประกอบ อาชีพการเผาถ่านขาย ใกล้ชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาโลกร้อน และปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนในระยะยาวด้วยค่ั เคยให้ข้อมูลไป 1 รอบเมื่อปี 2565 แล้ว จนท ในพื้นที่ได้มาตรวจสอบ และปัจจุบันยังคงเหมือนเดิมคือปริมาณการเผายังคงส่งผลกระทบแบบเดิมและมีจำนวนกลิ่นควันมากขึ้น

    พื้นที่คือ บ้านดอนน้ำครก ตำบลกองควาย อ เมือง จ.น่าน

    ตอบกลับ

Leave a Comment

Skip to content