นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าแก้วิกฤตโลกร้อน เปิดกิจกรรม “เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดวิกฤตโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ”

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกับคณะของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดกิจกรรม “เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดวิกฤตโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ” โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ผนึกกำลังทุกภาคส่วน เร่งปลูกต้นไม้ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด ทส.ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ ผู้แทนภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้แทนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Youth Camp) เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เปิดเผยว่าการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นทางรอดเพียงทางเดียวที่เราจะรักษาโลกใบนี้ไว้ได้ ทั้งนี้ ทส.ได้ปรับปรุงยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย หรือ LT – LEDS และเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ NDC ให้สอดคล้องกับถ้อยแถลงของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในการประชุม COP26 การพัฒนากลไกตลาดคาร์บอนเครดิต โดยจัดทำแนวทางการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการสร้างตลาดคาร์บอนในประเทศไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมถึงการเพิ่มแหล่งกักเก็บและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ด้วยการส่งเสริมการปลูกป่าธรรมชาติ ป่าเศรษฐกิจ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวปัจจุบันมีพื้นที่ที่มีความพร้อมดำเนินการในปี 2565 ประมาณ 6 แสนไร่ และเร่งศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Leave a Comment

Skip to content