นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้

นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ครั้งที่ 2/2565 โดยมีคณะกรรมการจากสำนักต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

  1. พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผู้จัดการประชุมต้องจัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงตนเข้าร่วมประชุมก่อนเริ่มการประชุม
  2. คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2687/2564 ลงวันที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้
    ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างภาระกิจของกรมป่าไม้ในปัจจุบัน
  3. ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2565 ให้ถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 3 เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง

Leave a Comment

Skip to content