นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 65

นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 และประธานแจ้งในที่ประชุม เรื่องคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1846/2558 ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการให้รางวัลผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ พ.ศ. 2558 และประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง หลักเกณฑ์และรางวัลที่จะมอบให้ผู้ช่วยเหลือราชการ กรมป่าไม้ พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาผลงานผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 17 ราย แบ่งเป็น 4 สาขาประกอบด้วย
1. สาขาการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ จำนวน 1 ราย
2. สาขาการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ จำนวน 4 ราย
3. สาขาส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชน จำนวน 11 ราย
4. สาขาการวิจัยด้านป่าไม้ จำนวน 1 ราย

Leave a Comment

Skip to content