นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุม คกก. ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายพัฒนพงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้สรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่อยู่ในโครงการติดตามและขับเคลื่อนฯ จำนวน 113 โครงการ อาทิ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ป่าแม่ยางและป่าแม่อางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ำแม่น้ำงาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเหนืออ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ และโครงการฟื้นฟูสภาพป่าเหนืออ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น

นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการสรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 140 โครงการ เป็นโครงการที่มีพระราชดำริโดยตรง จำนวน 39 โครงการ และโครงการที่เกิดจากราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ (ฎีกา) จำนวน 101 โครงการ อาทิ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยฯ จังหวัดเชียงราย โครงการก่อสร้างแก้มลิงห้วยยางแพรกขวาพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาโครงการฯ ที่ยังติดปัญหาในด้านต่าง ๆ พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนต่อไป

Leave a Comment

Skip to content