นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานประชุมรับมอบนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ของ ทส.

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานประชุมและมอบนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้บริหารจากทุกหน่วยงาน ในสังกัด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ หน่วยงานละ 1 คน เข้าร่วมรับฟัง ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว ปลัด ทส. ได้มอบแนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

  1. ประเด็นการขอบันทึกเทป รมว.ทส. ขอให้หน่วยงาน เตรียมความพร้อมทั้งในส่วนที่เป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ ข้อมูลที่จะให้ท่าน รวม.ทส. ในการบันทึกเทป และสำคัญจะต้องกำหนดระยะเวลาดำเนินงานไม่ให้กระชันชิดและควรมีการประสานงานวัน เวลา ไว้ล่วงหน้า
  2. ประเด็นการประชาสัมพันธ์งานของหน่วยงาน ขอให้เกิดความเชื่อมโยงของภารกิจที่ดำเนินการ ในการเขียนข่าวให้เชื่อมโยงตั้งแต่นโยบายของรัฐบาล เชื่อมโยงถึงนโยบายของ รมว.ทส. และภารกิจของหน่วยงาน
  3. ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2565 กระทรวง ทส. มีภารกิจสำคัญเป็นจำนวนมาก เช่น งานนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระพันปีหลวง ณ องค์การสวนพฤกศาสตร์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ งานจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในช่วงวันที่ 5-6 สิงหาคม และงานสำคัญในช่วงปลายเดือนสิงหาคม คือการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ในวันที่ 23-25 สิงหาคม 2565 ดังนั้นในแต่ละงานมีเจ้าภาพ ดำเนินงานขอให้เจ้าภาพเตรียมความพร้อม เนื่องจากทุกงานเป็นงานที่มีความสำคัญทุกงาน
  4. ในการประชาสัมพันธ์การกิจของหน่วยงาน ให้เน้นการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการอธิบายเป็นเชิงตัวเลข เช่น เป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเท่าไร ในขณะนี้ดำเนินการไปแล้วเป็นจำนวนเท่าไร เป็นต้น
  5. สำหรับในประเด็นมีข่าวเชิงลบ ขอให้หน่วยงานชี้แจงข่าวเป็นลักษณะการชี่้แจงภารกิจงาน และผลการดำเนินงานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการชี้แจงข่าวโต้ตอบที่เป็นลักษณะรุนแรง

ในตอนท้าย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้ทุกหน่วยงานวางแผนการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ในปีต่อไปให้เกิดความรัดกุม พร้อมเตรียมการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน

Leave a Comment

Skip to content