นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งติดตามการปฏิบัติงานด้านการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 ผู้อำนวยสำนักฯ สาขา เข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงาน โดยอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของการปฏิบัติงานในช่วงครึ่งปีงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งนี้ ปลัด ทส. ได้มอบแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

  1. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ขอให้ความสำคัญเร่งด่วน ใน 2 กรณี คือ กรณีการดำเนินการตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) และกรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐขอใช้พื้นที่ป่าไม้
  2. กระทรวง ทส. จะกำหนดการดำเนินงานทั้ง 2 กรณี ให้เป็นตัวชี้วัดการดำเนินงานของผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ทั้ง 23 สำนัก
  3. งานป่าชุมชนที่กรมป่าไม้ดำเนินการเป็นงานเชิงบวก ดังนั้น ขอให้เร่งส่งเสริมการจัดตั้งป่าชุมชนให้ครอบคลุมทุก สจป. รวมถึงให้เร่งดำเนินการจัดตั้งป่านันทนาการ โดย 1 สจป. ควรมี 1 ป่านันทนาการที่โดดเด่น เนื่องจากแนวทางการดำเนินงานของป่านันทนาการ สามารถดำเนินกิจกรรมให้มากกว่าอุทยานแห่งชาติ
  4. การป้องกันการบุกรุกทำลายป่า ให้ถือเป็นภารกิจสำคัญของกรมป่าไม้ และควรดำเนินการในเชิงรุก ไม่ควรให้มีข่าวทางสื่อต่างๆ เกิดขึ้นก่อนแล้วจึงเข้าไปดำเนินการ
    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ผู้อำนวยการสำนัก สจป. ที่ 1-13 และผู้อำนวยการสำนัก สจป. ทุกสาขา รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้เป็นรายสำนัก พร้อมทั้งรับฟังปัญหา และให้คำแนะนำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จตามเป้าหมาย

1 thought on “นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งติดตามการปฏิบัติงานด้านการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้”

  1. ภัยต่างทุกวันนี้ก็มีทั้งเท็จและจริงและกว่าที่สื่อจะรู้เรื่องก็อาจจะสายเกินไปบางกรณีอาจแก้ไขไม่ทันสู่ๆครับ

    ตอบกลับ

Leave a Comment

Skip to content