นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานประชุมหัวหน้าหน่วยงานของ ทส. ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ และกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ร.10

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ผอ.สจป.ที่ 1-4 ผอ.สจป.ที่ 1-4 สาขา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัด ทส. ภาคเหนือ โดยก่อนการประชุม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธาน พร้อมผู้บริหาร ทส. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. และผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนรามาธิบดีศรีสินทรมหามหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

จากนั้น ปลัด ทส. และคณะได้เข้ายังห้องประชุม กุญชรศุภศรี เพื่อร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการสำคัญ ในภาพรวม รับฟังรายงานปัญหาในการดำเนินงาน ตลอดจนหารือแนวทางการแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในโอกาสนี้ ปกท.ทส. ได้มอบนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งกระทรวง

Leave a Comment

Skip to content