นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมซักซ้อมเตรียมชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการชี้แจง คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 4 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนาฯ คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ และ ICT คณะอนุกรรมาธิการที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ ภายใต้กรอบวงเงินคำของบประมาณจำนวน 4.876 พันล้านบาท โดยมี ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่านันทนาการ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และให้ข้อมูลรายละเอียดงบประมาณในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การชี้แจงงบประมาณของกรมป่าไม้ครอบคลุมทุกประเด็นตามข้อซักถามของคณะอนุกรรมาธิการ

Leave a Comment

Skip to content