นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุม คกก. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายอภิรักษ์ ทหรานนท์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom) เพื่อร่วมกันพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบในหลักการข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content