นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมเป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบ ชะลอการนำเข้า-ส่งออกไม้พะยูง

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ และ นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมเป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง ห้ามการนำเข้าไม้และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้พะยูง รวมทั้งห้ามการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร โดยมีผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ (ปม.) ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ (ปม.) ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ (อส.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุม
การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมหารือร่วมกันระหว่างกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อให้ได้ข้อยุติเกี่ยวกับการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง ห้ามการนำเข้าไม้และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้พะยูง รวมทั้งห้ามการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร โดยที่ประชุมเห็นว่าปัจจุบันไม้พะยูงที่สามารถส่งออกได้ยังมีปริมาณไม่มากพอ จึงเห็นควรให้ชะลอการนำเข้า-ส่งออกไม้และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้พะยูงออกไปก่อน และในอนาคตหากมีไม้พะยูงปริมาณมากเพียงพอที่จะส่งออกได้ ให้นำเรื่องนี้มาพิจารณาอีกครั้ง

Leave a Comment

Skip to content