นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทาง เร่งรัดดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ

นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทาง เร่งรัดดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมี ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ อธิบดีกรมชลประทานรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ รองอธิบดีกรมป่าไม้ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ผู้แทน สผ. ผู้แทนกรมทางหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ ในส่วนของกรมป่าไม้ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้นายวันชัย จริยาเศรษฐโชครองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ผู้แทนกองการอนุญาต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาแนวทาง เร่งรัดดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ

Leave a Comment

Skip to content