นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับมอบเงินสนับสนุนจาก EGAT เพิ่มการจ้างงาน เร่งรัดการตรวจสอบคำขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับมอบเงินจากนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่มอบให้แก่กรมป่าไม้ ในโครงการเร่งรัดการดำเนินการ กรณีส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และขยายระยะเวลาการรับคำขอออกไป 120 วัน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 (ระยะที่ 2) โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ คณะผู้บริหาร ทส. และผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วม ทั้งนี้ โครงการเร่งรัดการดำเนินการ กรณีส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้นั้น ปัจจุบันมีคำขออนุญาตทั้งสิ้นจำนวน 133,769 คำขอ ซึ่งต้องมีการตรวจสอบคำขอให้มีความครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีการปรับปรุง มีผลบังคับใช้แล้ว คาดว่าจะมีคำขออนุญาตส่งมายังกรมป่าไม้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งพนักงานตรวจสอบเรื่องราวคำขอดังกล่าวนั้นได้สิ้นสุดระยะเวลาการจ้างเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา จึงจำเป็นต้องมีการจ้างงานต่ออีกเป็นระยะเวลา 5 เดือน (เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2565) งบประมาณ 2 ล้านบาท เพื่อให้การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลสถิติการอนุญาตในระบบฐานข้อมูลออนไลน์ (Web Database)

Leave a Comment

Skip to content