นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ หารือคณะทำงานด้านพิธีการและอำนวยการเพื่อเตรียมการและจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง

นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านพิธีการและอำนวยการเพื่อเตรียมการและจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ทุกหน่วยงานร่วมเป็นคณะทำงานโดยที่ประชุมได้พิจารณาแผนการดำเนินงานของคณะทำงานด้านพิธีการและอำนวยการ พร้อมทั้งมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน ทั้งนี้ สรุปผลจากการประชุมในครั้งนี้ จะนำไปเสนอในการประชุมคณะทำงานด้านพิธีการและอำนวยการฯ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

Leave a Comment

Skip to content