นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาเข้ม การใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เน้นประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายนพดล ฮมแสน ผู้อำนวยการกองการอนุญาต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2565 โดยมีนายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาการขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 18 คำขอ ร่วมกับคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านระบบ Video Conference โดยมีกรมป่าไม้ เป็นฝ่ายเลขานุการ
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุญาตของจังหวัดภูเก็ตในการเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในพื้นที่ป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองบางชีเหล้า-คลองท่าจีน และป่าคลองม่วงกลวง เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จำนวน 1 คำขอ ตลอดจนพิจารณาคำขออนุญาตเพื่อพิจารณาทั่วไป จำนวน 17 คำขอ อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพุยางและป่าพุสามซ้อน เพื่อโครงการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ จอมบึง – บางสะพาน 2 (วงจรที่ 3 และวงจรที่ 4) จังหวัดราชบุรี กรมชลประทาน ขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ เพื่อก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านลำตะเคียน จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น ซึ่งได้เน้นย้ำนโยบายของ ปกท.ทส. ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดูแล บำรุงรักษา ฟื้นฟูป่าในพื้นที่ และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบผลการทบทวนและติดตามผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผลการสรุปสถานะคำขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ผลการดำเนินงานโครงการจัดที่ดินทำกินของรัฐบาล การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี การติดตามหนังสือยืนยันจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส่วนกลาง) กรณี พื้นที่ส่งมอบให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และไม่ได้กันคืนกลับกรมป่าไม้ ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ที่ออกตามความในมาตรา 13/1 มาตรา 16 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนรับทราบการขอทบทวนมติคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 และครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 รวมทั้งรายงานความคืบหน้าโครงการธรรมจักรสีเขียว

Leave a Comment

Skip to content