ดร. ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โชว์ผลงานป้องกันรักษาป่า พร้อมส่งมอบขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

ดร. ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานแถลงผลการดำเนินงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า โดยมีผู้บริหาร ทส. พร้อมด้วย นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือซีพี และคณะ ร่วมในพิธี ในโอกาสนี้ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า ปี 65 ที่สามารถป้องกันการบุกรุกป่าแบบไม่ไว้หน้าถึง 1,043 คดี ดำเนินคดีแล้ว 707 คดี พร้อมสกัดจุด Hot Spot ได้อย่างเห็นผล โดยในปี 65 เกิดเพียง 53,800 จุด เฉลี่ยต่ำสุดในรอบ 3 ปี แถมป้องกันพื้นที่ป่าไม่ให้ถูกบุกรุกกว่า 2 หมื่นไร่ โดย ดร. ยุทธพล ที่ปรึกษา รมว.ทส. เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มุ่งเน้นดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ในการป้องกันรักษาพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ ควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าใหม่ นอกจากนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นความสำคัญของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าที่ จึงมอบนโยบายให้กรมป่าไม้สร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งครอบครัว ซึ่ง บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั่วประเทศ จึงได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรเจ้าหน้าที่แก่กรมป่าไม้ ในปีงบประมาณ 2565 ทั้งสิ้นจำนวน 306 ทุน โดยในวันนี้มีตัวแทนบุตรเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเข้ารับมอบทุนจำนวน 8 ราย

Leave a Comment

Skip to content