อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมงานเสวนา “ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม” 20 พฤษภาคม 2565 ห้องประชุมรอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ เข้าร่วมการประชุมเสวนา “ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม” โดยในงานเสวนาดังกล่าว มีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ซึ่งงานเสวนาดังกล่าวจัดโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ร่วมกันจัดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และการดำเนินงานที่ผ่านมา ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยภายใต้วิกฤตการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งแสดงวิสัยทัศน์และข้อเสนอแนะ และทิศทางการปรับตัวรับมือเพื่อวางรากฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ในอนาคตให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะต่อไป

Leave a Comment

Skip to content