ประชุมคณะทำงานยกร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า 20 พฤษภาคม 2565 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

กรมป่าไม้ ประชุมคณะทำงานยกร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า
20 พฤษภาคม 2565 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้
นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. … ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายนภดล ฮมแสน ผู้อำนวยการกองการอนุญาต นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่านันทนาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. … โดยคำนึงถึงการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ให้มีความเหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่สามารถขออนุญาตได้ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขออนุญาตทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยการประชุมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Leave a Comment

Skip to content