ปม. ร่วมกันหารือ ชง คปช. ปลดล็อคการนำเข้า-ส่งออกไม้และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้พะยูง

31 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง ห้ามการนำเข้าไม้และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้พะยูง รวมทั้งห้ามการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร โดยมีนายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักป้องกันป่าและควบคุมไฟป่า และกลุ่มนิติการ เข้าร่วมประชุม
การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรมป่าไม้ เพื่อให้ได้ข้อยุติเกี่ยวกับการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง ห้ามการนำเข้าไม้และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้พะยูง รวมทั้งห้ามการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ก่อนการประชุมหารือ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนำผลการประชุม เสนอต่อ คปช. เพื่อพิจารณาต่อไป

Leave a Comment

Skip to content