นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการ ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในพิธีเปิดโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ โดยมี คุณหญิงปราณี วรรธนะกุล กรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พร้อมด้วย ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ผู้บริหารหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว ร่วมให้การต้อนรับ
โดยโอกาสนี้ ดร.จรัลธาดา กรรณสูต ได้กล่าวว่า โครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรฯ เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชนของชาติให้สามารถดูแลและพัฒนาตนเอง และต่อยอดสู่โรงเรียน ชุมชนพื้นถิ่น ให้มีศักยภาพในการเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันเป็นแนวทางสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืนของชาติ ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร และให้หลักสูตรการอบรม มุ่งสร้างพื้นฐานให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่ดี ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนแผนพัฒนาเด็ก และเยาวชขนในถิ่นทุรกันดารของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สำหรับเยาวชนทั้งหลายที่มีโอกาสเข้ารับการอบรม จึงควรมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้ เรียนคิด และนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน ตลอดจนนำความรู้ไปต่อยอดสู่โรงเรียนและเพื่อนๆ ตลอดจนถึงผู้ปกครองและชุมชน ให้ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชน ตลอดจนรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบายสืบไป

Leave a Comment

Skip to content