นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 1/2565พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของกรมป่าไม้” ให้แก่ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศได้รับทราบในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “จริยธรรมของการเป็นข้าราชการที่ดี” นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้ บรรยายในหัวข้อ “หลักการทำงานของข้าราชการ” และ “ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านป่าไม้” นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง บรรยายในหัวข้อ “แนวทางในการพัฒนาบุคลากรของกรมป่าไม้” นอกจากนี้ยังได้มีการบรรยายในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้” “การบริหารงานทรัพยากรบุคคล สิทธิ และสวัสดิการของข้าราชการ”ให้ผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศฟังอีกด้วย สำหรับโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ในครั้งนี้ มีข้าราชการบรรจุใหม่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วม จำนวน 184 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแนะนำต้อนรับข้าราชการใหม่ และพัฒนาผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการทำงานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำคัญของภารกิจที่มีต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติ ได้รับทราบโอกาสในการพัฒนาตนเอง โอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพราชการ เพื่อให้มีทัศนคติที่ดี และมีแรงจูงใจในการทำงานในกรมป่าไม้ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content