นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าฯ

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่า เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2/2565 ร่วมกับ นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบออนไลน์ โดยในการประชุมดังกล่าว มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินและหอประชุมอเนกประสงค์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีการเพิ่มคณะกรรมการ และฝ่ายเลขานุการในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมยุทธโยธาทหารบก และการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่ง ครม. มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ในการเสนอขอตั้งงบประมาณในการดำเนินการไปจนกว่าจะดำเนินการจัดสร้างแล้วเสร็จ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าฯ และการจัดตั้งสำนักงานของโครงการ ซึ่งคาดว่าพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าฯ จะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2570

Leave a Comment

Skip to content