นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมผู้บริหาร ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคล

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในอภิลักขิตสมัย วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 อันเป็นวันที่ระลึกการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีพระบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี ในโอกาสมหามงคลนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้นำคณะผู้บริหารกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์ของประเทศและความผาสุกของปวงประชาราษฎร สมดั่งพระปฐมบรมราชโองการที่ได้พระราชทานอารักขาแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า และด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยในความทุกข์ร้อนของปวงประชา และพระราชทานความช่วยเหลือเอื้ออาทรเสมอมา อันนำมาซึ่งกำลังใจและก่อให้เกิดสติปัญญาที่จะก้าวผ่านพ้นวิกฤติการณ์ต่าง ๆ พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้จักตราตรึงอยู่ในจิตใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าสืบต่อไป

Leave a Comment

Skip to content