นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการสัมมนา”การพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายป่าชุมชน”

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายป่าชุมชน โดยมีนางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ประธานและคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด และสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้นำเครือข่ายป่าชุมชนให้มีทักษะและความพร้อมในการพัฒนางานด้านป่าชุมชนตลอดจนมีต้นแบบขยายผลความสำเร็จไปสู่การบริหารจัดการป่าชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นกลไกในการขยายการจัดตั้งป่าชุมชนตามเป้าหมาย ตลอดจนยกระดับกระบวนการการมีส่วนร่วมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้นำเครือข่ายป่าชุมชนในการปฏิบัติงาน และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน องค์กรต่าง ๆ ในด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้นำไปสู่กระบวนการพัฒนาประเทศบนรากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

Leave a Comment

Skip to content