นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานวันต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ. 2565

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานวันต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยมีพระครูสุภัทรเขตสุนทร เจ้าอาวาสวัดม่วง นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงศึกษาธิการ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วย รมว.ทส. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. ผู้บริหาร ทส. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ทส. หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ในส่วนของกรมป่าไม้มีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าร่วม
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจําปีของชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ก่อให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้และช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ สำหรับปีนี้กรมป่าไม้จัดงานวันต้นไม้ประจําปีของชาติ 2565 ภายในงานมีกิจกรรมปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ภายในบริเวณวัดม่วง การมอบต้นไม้ให้กับนายอำเภอในจังหวัดอ่างทอง 7 อำเภอ การมอบเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติรักป่ารักแผ่นดินแก่ผู้ที่ให้การสนับสนุนในการจัดงาน นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านป่าไม้ รวมถึงการแจกกล้าไม้ให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน นอกจากนี้หน่วยงานของกรมป่าไม้ในแต่ละจังหวัดได้กำหนดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติโดยพร้อมเพียงกันทั่วประเทศในโอกาศนี้ รมว. ทส. ผู้บริหาร ทส. หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมปลูกต้นไม้ 1010 ต้น พร้อมเชิญชวนประชาชนให้ร่วมกันปลูกต้นไม้คนละต้น เพื่อช่วยกันดูแล รักษา และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ

Leave a Comment

Skip to content