นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมพิจารณาคัดเลือกรางวัล “แสงดาว” และ “เพชรจรัสแสง”

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัล “แสงดาว” บุคคลต้นแบบความดีกรมป่าไม้ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และ “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2565 โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการพิจารณาคัดเลือกรางวัล “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาผลงานและสัมภาษณ์ผู้ได้รับการเสนอชื่อผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง บริหารระดับต้น ประเภทอำนวยการระดับสูง อำนวยการระดับต้น และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือเทียบเท่าของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน ไม่มีผู้เข้ารับการคัดเลือก
กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือเทียบเท่าของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน จำนวน 3 ราย
กลุ่มที่ 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติงาน หรือเทียบเท่าของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน จำนวน 2 ราย
กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่(TOR)/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน จำนวน 4 ราย
ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในระดับกรม จะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาคัดเลือกในระดับกระทรวง ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content