ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. เป็นประธานเปิดงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. เป็นประธานเปิดงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว โดย ดร.ยุทธพล ได้กล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งกล่าวแสดงความปลาบปลื้มต่อความสำเร็จในการประกาศ พ.ร.บ.ป่าชุมชนที่มีการผลักดันมากว่า 30 ปี ซึ่งเป็นการน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีพระราชปณิธานด้านการ สืบสาน รักษา ต่อยอด แนวทางพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า ดิน น้ำ เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และเพื่อให้ “คน” กับ “ธรรมชาติ” อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยและเอื้อประโยชน์ต่อกันได้อย่างยั่งยืน ทั้งยังช่วยลดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ป่า โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล ปกป้อง และอนุรักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติภายใต้ข้อกฎหมาย อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการลักลอบตัดไม้ และขอเชิดชูความมุ่งมั่นในการรักษาป่าของเครือข่ายป่าชุมชนนอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ชื่นชมเครือข่ายอาสาสมัครในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการรักษาป่าโดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อเก็บไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังในอนาคตได้มีป่าไม้ที่สมบูรณ์ โดยหวังว่าในอนาคตจะมีเครือข่ายป่าชุมชนเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ของชาติ จากนั้นประธานเครือข่ายป่าชุมขน 68 จังหวัด ได้ร่วมกล่าวคำปฏิญาณปกป้องดูแลป่า ภายหลังพิธีเปิดประธานได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณป่าชุมชนต้นแบบ ปี 2565โล่หน่วยงานภาคีสนับสนุนการพัฒนาป่าชุมชน ใบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนจัดงาน

Leave a Comment

Skip to content