นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมสัมมนา และทรงบรรยาย เรื่อง “ร่วมใจ รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ 5

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ 5 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมรับเสด็จและกราบบังคมทูลรายงานการจัดงานสัมมนา และมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมสัมมนา และทรงบรรยาย เรื่อง “ร่วมใจ รักษ์ป่าน่าน” ที่มีหน่วยงานหลายภาคส่วนเข้าร่วมระดมความคิด ร่วมแสวงหาแนวทางอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าน่าน วิถีทางให้คนอยู่ร่วมกับป่า เห็นคุณค่าและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งปลูกฝังหลักการและความคิดให้กับอนุชนรุ่นต่อไป เพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับชุมชนในจังหวัดน่าน สำหรับโครงการ “รักษ์ป่าน่าน” มีสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้อำนวยการโครงการ ร่วมกับ จังหวัดน่าน กองทัพบก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้สนับสนุน และประสานงานโครงการ มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาความร่วมมือในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าในจังหวัดน่าน พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนสามารถดำรงชีพอยู่กับป่า ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้รับช่วงต่อในการรักษาทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับป่าแก่เยาวชนและชุมชนในพื้นที่

Leave a Comment

Skip to content