นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ร่วมให้ข้อมูล Nan Sandbox พร้อมรับมอบนโยบายจาก รมว.ทส.

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผอ.สบก. ผอ.สจด. ผอ.สปฟ ผอ.สคร. ผอ.สจป.ที่ 2 (เชียงราย) ผอ.สจป.ที่ 3 (ลำปาง) ผอ.สจป.ที่ 4 (ตาก) ผอ.สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอมนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในเขตป่า และการพัฒนาแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ น้ำเพื่อการเกษตร ในพื้นที่โครงการน่านแซนบ๊อกซ์ (Nan sandbox) ตลอดจนรับฟังรายงานสรุปภาพรวมการเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM2.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดน่าน

โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา ขอให้การดำเนินงานของทุกหน่วยงานเป็นไปตามกฎระเบียบ และภายใต้กฎหมายที่มี แต่ขอให้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน ปัญหาของประชาชนต้องได้รับการแก้ไข ทุกคนต้องมีที่ทำกิน ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาพื้นที่ป่า การดำเนินการต่าง ๆ ขอให้มีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน วางแผนงานอย่างเป็นระบบ และปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ให้บรรลุถึงเป้าหมาย นอกจากนี้ยังได้ติดตามการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร

สำหรับสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดน่าน พบการเกิดจุดความร้อนในปี 2565 ลดลงจากปี 2564 ในห้วงเวลาเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 13.13 ซึ่งเป็นผลจากการป้องกันและการบังคับใช้กฎหมาย แสวงหาผู้กระทำความผิดอย่างจริงจัง มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้กับประชาชน รวมถึงดำเนินการจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่า และการบูรณาการหน่วยงานฝ่ายทหาร ฝ่ายพลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนอาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา พร้อมอุปกรณ์ เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยทันที

Leave a Comment

Skip to content