นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมและประชุม ผ่านสื่อ ออนไลน์ (Zoom Application Meeting)อิเล็กทรอนิกส์

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม นายวันชัย จริยาเศรษฐโชคนายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom Application Meeting) โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน มีผู้บริหาร ทส. และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม และร่วมกันพิจารณา

  1. แผนการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อเตรียมการและจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565
  2. พิจารณาร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรี (Draft Ministerial Statement)
  3. พิจารณาร่างกำหนดการ สถานที่จัดการประชุม และวาระการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านการป่าไม้ ครั้งที่ 5
  4. การปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมการและจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565

โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดประชุมของคณะทำงาน รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อร่างกำหนดการ ที่มีกำหนดจัดประชุมในระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2565และเห็นชอบการเปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมเป็นจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ มอบหมายให้กรมป่าไม้ และคณะทำงานด้านพิธีการและอำนวยการ ดูแลอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง การต้อนรับคณะผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจต่างๆ และคัดเลือกโรงแรมสำหรับการจัดการประชุม พร้อมกำหนดหัวข้อการศึกษาดูงานให้มีความเหมาะสมต่อไป

Leave a Comment

Skip to content