นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์รายการสารตั้งต้น ประเด็นเรื่องไฟป่า

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์ในรายการสารตั้งต้น ของสถานีโทรทัศน์ PPTV HD ช่อง 36 ในประเด็น “การจัดการและแก้ปัญหาไฟป่าแบบมีส่วนร่วม” ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการสารคดีเชิงข่าว และเสนอเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชน โดยอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่าประเด็นนี้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ของทุกปี จะเป็นช่วงการเกิดไฟป่า ไม่ว่าจะเกิดจากฝีมือของมนุษย์ หรือเกิดขึ้นจากธรรมชาติ ซึ่งกรมป่าไม้ได้ถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดำเนินการ พร้อมได้จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันไฟป่าขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงพร้อมมอบเงินอุดหนุนให้เครือข่ายๆ ละ 30,000 บาท ในปี 2565 มีเครือข่าย ฯ จำนวน 1,000 เครือข่ายได้รับเงินอุดหนุนดังกล่าว ทั้งนี้ การดูแลและป้องกันไม่ไห้เกิดไฟป่าเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้หน่วยงานเดียวไม่สามารถทำงานได้สำเร็จ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ช่วยกันดูแลและแจ้งเหตุการณ์ให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบเพื่อจะได้ช่วยกันดับไฟป่าได้อย่างรวดเร็ว ไม่ให้เกิดลุกลามไปในวงกว้างจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Leave a Comment

Skip to content