นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกร่างกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. …

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกร่างกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. … ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงร่างกฎกระทรวง ฯ โดยคำนึงถึงการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่สามารถขออนุญาตได้ ตลอดจนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขออนุญาตทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยการประชุมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Leave a Comment

Skip to content