นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร” ครั้งที่ 2

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร” ครั้งที่ 2 สำหรับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 – 13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา ณ ห้องประชุม 2 กรมป่าไม้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting) จัดขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรกรมป่าไม้ ในการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร ของกรมป่าไม้ ซึ่งได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ว่า GOOD ให้เกิดเป็นรูปธรรมที่บุคลากรของกรมป่าไม้ยอมรับและนำไปปฏิบัติตาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันกำหนดพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของบุคลากรกรมป่าไม้ เพื่อนำไปส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดหน่วยงานตนเองต่อไป โดยท่านรองอธิบดี กรมป่าไม้ ได้ให้แนวทางในการขับเคลื่อนค่านิยมโดยให้บุคลากรยอมรับ และปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนากรมป่าไม้ให้ดีขึ้น และพร้อมรับการประเมินจากองค์กรภายนอกผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 – 13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา จำนวน 46 คน โดยมีนางสาวพรรษมณฑ์ พัฒกิจเรือง ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร และคณะเป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมกระบวนการ

Leave a Comment

Skip to content