นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร”

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรของกรมป่าไม้ โดยนำคำว่า GOOD ซึ่งได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ที่บุคลากรของกรมป่าไม้ยอมรับและนำไปปฏิบัติตาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากทุกสำนักในส่วนกลาง จำนวน 34 คน จะร่วมกันกำหนดพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของบุคลากรกรมป่าไม้ เพื่อนำไปส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดหน่วยงานตนเองต่อไป โดยรองอธิบดีกรมป่าไม้ได้ให้แนวทางในการขับเคลื่อนค่านิยมโดยใช้ PMQA เป็นเครื่องมือ และจัดทำแผนการส่งเสริมค่านิยม เพื่อให้มีแนวทางในการส่งเสริมและขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ มีนางสาวพรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง ที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร พร้อมคณะเป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมกระบวนการ

Leave a Comment

Skip to content