นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ….. ครั้งที่ 1/2565

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานคณะทำงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า โดยคำนึงถึงการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ให้มีความเหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่สามารถขออนุญาตได้ และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขออนุญาตทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยการประชุมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

Leave a Comment

Skip to content