นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดนครพนม

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารจากหน่วยงาน ทส. ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
การแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดนครพนม โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

 1. การดำเนินงานของกรมป่าไม้ ตามนโยบายของ ทส. ให้ความสำคัญในการแก้ไขการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ให้ราษฏรเกิดความมั่นใจในการอยู่อาศัยและสามารถทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ได้อีกทางหนึ่งด้วย
 2. สำหรับในพื้นที่จังหวัดนครพนม กรมป่าไม้ได้อนุญาตให้ใชัพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อดำเนินการตามโครงการ คทช. แล้วจำนวน 4 พื้นที่ คือ
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู (ระยะที่ 1) จำนวน 1,524-1-92 ไร่
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยศรีคุณ จำนวน 336-1-50 ไร่
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเซกาแปลงที่ 2 (ระยะที่ 1) จำนวน 15,835-1-41 ไร่
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเซกาแปลงที่ 2 (ระยะที่ 2) จำนวน 37,462-3-39 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด 55,160-3-22 ไร่
 3. สำหรับส่วนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องราวคำขออนุญาตอีก 2 พื้นที่ คือ
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู (ระยะที่ 2) จำนวน 4,416-1-83 ไร่
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบ้านโพนสว่างและป่าปลาปาก จำนวน 47,355-1-67 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด 51,771-3-50 ไร่
 4. พื้นที่ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเซกาแปลงที่ 2 ท้องที่บ้านพรเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีราษฎรเข้าร่วมโครงการ คทช. จำนวน 256 แปลง เนื้อที่ 2,431 ไร่ 3 งาน 17 ตารางวา

ภายหลังจากรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานแล้ว รมว.ทส. ได้มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนาความมั่งคงคุณภาพชีวิตและที่ดินและที่อยู่อาศัยในพื้นที่ป่าแบบบูรณาการ พร้อมมอบกล้าไม้ให้กับตัวแทนชุมชนเพื่อนำไปปลูกในเขตพื้นที่ป่าดงเซกาแปลง 1 และป่าดงเซกาแปลง 2 เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณดังกล่าวต่อไป

Leave a Comment

Skip to content