นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมป่าไม้ ครึ่งปีแรก

นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างประจำกรมป่าไม้ ครึ่งปีแรก (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) โดยมีผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง และผู้แทน เข้าร่วมประชุม และประชุมผ่านระบบ video conference ไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนัก ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวเป็นการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมป่าไม้ เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำครึ่งปีแรก ซึ่งการประชุมได้มีมติเห็นชอบการพิจารณาผลการประเมินของแต่ละหน่วยงานในสังกัดเสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Leave a Comment

Skip to content