นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการป่าสงวนแห่งชาติและป่านันทนาการ ครั้งที่ 1/2565

นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะประธานคณะทำงานพัฒนาระบบการให้บริการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่านันทนาการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักจัดการป่าชุมชน ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้เพื่อรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Biz portal) โครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงาน (Re-process) และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) เพื่อการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบการให้บริการประเด็นการขอเข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือในป่านันทนาการ และการเข้าใช้บริการในป่านันทนาการรวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment

Skip to content