นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า

นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายโอภาส ทองยงค์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี สำหรับปีนี้ มีเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกสวนป่า เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 2 ราย ได้ แก่ นายศิริวัฒน์ ศรีสระคู เกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ประจำปี 2563 และนายปริญญา ดรุณศรี เกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ประจำปี 2564 ในโอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ได้ร่วมแสดงความยินดีพร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับเกษตรกรดีเด่นทั้ง 2 รายด้วย

Leave a Comment

Skip to content