นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดอาคารใหม่ ทสจ.ขอนแก่น

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ พร้อมกันนี้ ยังได้ปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน ไว้เป็นที่ระลึก และเดินเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารสำนักงานปกท.ทส. ได้เน้นย้ำกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ทำงานอย่างเต็มที่ ภายใต้นโยบาย“ทส.ยกกำลังเอ็กซ์” ของ รมว.ทส. ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง รวมทั้งเป็นต้นแบบของการประหยัดพลังงาน โดยพึงระลึกเสมอว่า ทสจ. เปรียบเสมือน “ปลัดน้อย” ในพื้นที่ ที่ต้องประสานงานและสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่ ในการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน และคงความอุดมสมบูรณ์ เพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนในส่วนของกรมป่าไม้มี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ผอ.สบก. ผอ.สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) ผอ.สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น) และข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

Leave a Comment

Skip to content