นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2565 โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นต่อเรื่องที่นำเสนอเพื่อพิจารณา จำนวน 23 คำขอ ทั้งจาดส่วนราชการและภาคเอกชน ซึ่งคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ จำนวน 20 คำขอ ทบทวน จำนวน 2 คำขอ และขอความเห็นคณะกรรมการฯ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2539 จำนวน 1 คำขอ ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องราวในแต่ละคำขอโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับและถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Leave a Comment

Skip to content