นายสุรชัย  อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เชิญผู้บริหารทั่วประเทศ รับมอบแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

นายสุรชัย  อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร โดยมีนายชีวะภาพ ชีวะธรรม  นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนกลางทุกสำนัก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการประชุมผ่านระบบ video conference ไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ทั้ง 23 สำนัก โดยมีสาระสำคัญและข้อสั่งการ ดังนี้

  1. อธิบดีกรมป่าไม้  กล่าวแสดงความยินดี และต้อนรับ นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค และ นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้ ทั้ง 2 ท่านที่ได้รับแต่งตั้ง และขอให้หน่วยงานที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของทั้ง 2 รองอธิบดี รับมอบแนวทางการดำเนินงานต่อไป
  2. จากการประชุมผู้บริหาร ทส. เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2565 รมว.ทส. และ ปลัด ทส. ได้มอบนโยบายดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ ได้แก่ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับไม้มีค่า การป้องกันและควบคุมไฟป่า การดำเนินการเกี่ยวกับ คทช. เป็นต้น และกำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานการจัดกิจกรรมในความรับผิดชอบ ที่จะเชิญ รมว.ทส. และ ปลัด ทส. เป็นประธานในการจัดงาน และรายงานให้กระทรวงฯ ทราบ
  3. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ปลัด ทส. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานสำรวจสถานที่ที่เสด็จไปทรงงาน หรือเส้นทางพระราชดำเนิน และจัดกิจกรรมในสถานที่ดังกล่าว โดยมอบหมายให้ทุกสำนัก ทั้งในส่วนกลางและส่วนในภูมิภาค สำรวจข้อมูลและรายงานกรมป่าไม้ทราบ
  4. การแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างโครงการหลวง และพื้นที่ดำเนินการตามโครงการ คทช. ขอให้กองการอนุญาต เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นที่ดังกล่าวโดยด่วน
  5. ในระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2565 รมว ทส. และ ปลัด ทส. จะเดินทางไปตรวจติดตามสถานการณ์การเกิดไฟป่า หมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) และ สจป. ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานให้ รมว.ทส. และ ปลัด ทส. ทราบต่อไป

Leave a Comment

Skip to content