นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5 ประจำปี 2565

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5 ประจำปี 2565 ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิการแก้ไขปัญหา และหมอกควัน (ส่วนหน้า) ทส. โดย นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ รายงานการเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งกรมป่าไม้ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมการป้องกันโดยมีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนเกิดความสำนึกในผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากไฟป่า มีการนำชุดปฏิบัติการเข้าระงับเหตุทันที โดยการนำเทคโนโลยีการตรวจจับจุดความร้อนมาใช้งาน นอกจากนี้ มีการจัดการเชื้อเพลิงอย่างเป็นระบบโดยทำการชิงเก็บ ชิงเผา และการจัดทำแนวกันไฟ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้แสดงความห่วงใยและการให้ความสำคัญกับนโยบายของรัฐบาล โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนตลอดจนความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงานอย่างสูงสุด อีกทั้งให้หน่วยงานสังกัด ทส. ในจังหวัด/ภูมิภาค สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองระดับจังหวัดอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังให้ขยายการดำเนินงานโครงการ “ชิงเก็บ ลดเผา” บริหารจัดการเชื้อเพลิงให้ครอบคลุมพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร พื้นที่ชุมชน และพื้นที่ริมทาง เป้าหมายรวม 3,000 ตัน เพื่อสร้างรายได้และแรงจูงใจให้เกิดความร่วมมือ ตลอดจนให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ให้มีสภาพดี พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

Leave a Comment

Skip to content