นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
โดยที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการออกกฎหมายลำดับรองประกอบ พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ที่มีผลบังคับใช้แล้ว จำนวน 15 ฉบับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ขอกันพื้นที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ ภูเก้า-ภูพานคำ นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางในการปฏิบัติตามโครงการหรือแผนการ เพื่อให้มีสิ่งก่อสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และให้มีสิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพตามโครงการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ การพิจารณาเรื่องที่กรมชลประทานขอเพิกถอนพื้นที่บางส่วนออกจากเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยที่ประชุมมีมติให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งคณะทำงานเพื่อบูรณาการร่วมกันในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่ราษฎรในพื้นที่

Leave a Comment

Skip to content