นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ

นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์แก่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในประเด็นเกี่ยวกับขอบเขต ผลลัพธ์ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566-2570) โดยมีนางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ นายภูมินภ์ห์ บุญบันดาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ผ่านระบบ VDO Conference (Application ZOOM) ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566-2570) และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาประเด็นที่มีนัยสำคัญด้านที่ดินและทรัพยากรดิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้ขอบเขตการดำเนินงานครบถ้วนมีความสมบูรณ์ ครอบคลุมตรงตามวัตถุประสงค์ สคทช.

Leave a Comment

Skip to content