นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยประสานการปรับปรุงโครงสร้างภายในกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2565

นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยประสานการปรับปรุงโครงสร้างภายในกรมป่าไม้ เพื่อพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างภายในกรมป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผลการประชุม สรุปได้ ดังนี้

  1. ให้ชะลอการจัดตั้งสำนักพัฒนาบุคลากรและเครือข่าย ไปก่อน เพื่อให้มีความพร้อมด้านทรัพยากรการบริหาร และมอบหมายให้สำนักบริหารกลาง เสนอจัดตั้งฝ่ายพัฒนาเครือข่ายขึ้นใน ส่วนฝึกอบรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสำนักพัฒนาบุคลากรและเครือข่าย ต่อไป
  2. เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เวียงเชียงรุ้งของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เป็นหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เชียงแสน และมอบหมายกลุ่มพัฒนาระบบบริหารดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
  3. ที่ประชุมรับทราบข้อเสนอให้ยุบศูนย์ป่าไม้ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ และมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเสนอคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

Leave a Comment

Skip to content