นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมหารือติดตามการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมหารือติดตามการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุม 201 สำนักงาน กปร. โดยท่านสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เป็นการต่อเนื่องจากการอนุญาตใช้พื้นที่ป่าเดิมซึ่งหมดอายุลง ประกอบด้วยป่าสงวนแห่งชาติป่าภูล้อมข้าว และป่าภูเพ็ก, ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพาน และป่าดงกระเฌอ, ป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติป่าดงชมภูพาน และป่าดงกระเฌอ และป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติป่าภูล้อมข้าว และป่าภูเพ็ก

โดยกรมป่าไม้ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงแนวทางในการดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า ขั้นตอนวิธีการในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า ซึ่งพื้นที่ป่าที่ขออนุญาตเป็นเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) ทางศูนย์ศึกษาฯ จะต้องดำเนินการจัดทำรายการข้อมูลสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist) ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 4 ป่า ที่ทางศูนย์ศึกษาฯ ขอใช้พื้นที่ เพื่อใช้ประกอบในการเสนอขออนุญาต โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจะเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ, คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเสนอขออนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนพื้นที่ป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติจะเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ และนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามขั้นตอนต่อไป

Leave a Comment

Skip to content