นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ร่วมประชุมหารือ เรื่อง การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายภูมินภ์ห์ บุญบันดาล ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco Webex Meeting โดยมี พล.อ. สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน โดยมีคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ภาคประชาชน ภาครัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็นปฏิรูปที่ 1.2 พัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการหยุดยั้งการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การเพิ่มพื้นที่ป่า การจัดระเบียบและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคืบหน้า “การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน” พร้อมให้ข้อมูล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตลอดจนเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเพิ่มเติม และให้คำแนะนำภาคประชาชน และหน่วยงานในพื้นที่

Leave a Comment

Skip to content