นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม คณะทำงานด้านนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์การประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม

นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการประชุมคณะทำงานด้านนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์ ภายใต้คณะทำงานเพื่อเตรียมการและจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมร่วมกับคณะทำงานจากหน่วยงานอื่นๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้เสนอแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการและหารือรูปแบบงานประชาสัมพันธ์ก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม และภายหลังการประชุม โดยกรมสารนิเทศ และกรมประชาสัมพันธ์ ยินดีให้การสนับสนุนช่องทางและสื่อที่มีคุณภาพเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ทั้งนี้ คณะทำงานดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการด้านการจัดนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์ภายหลังจากได้รับความชัดเจนเรื่องรายละเอียดการจัดงานจากคณะทำงานด้านสารถะ ที่จะกำหนดเนื้อหาและรูปแบบการประชุม และจากคณะทำงานด้านพิธีการ ที่จะกำหนดสถานที่และวันที่ของการประชุม

Leave a Comment

Skip to content